Från och med 25 maj 2018 träder nya personuppgiftslagen i kraft (GDPR) och jag har därför sammanfattat i följande text hur jag behandlar dina personuppgifter.

GDPR Sihlberg Conservation och Moments Media

INNEHÅLL

Introduktion

1.                         Personuppgifter vi samlar in

2.                         Hur vi använder personuppgifter

3.                         Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

4.                         Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

5.                         Dina individuella rättigheter 

6.                         Med vilken laglig grund sparar vi dina uppgifter

7.                         Var vi sparar och behandlar personuppgifter

8.                         Vårt bevarande av personuppgifter

9.                         Ändringar i denna personuppgiftspolicy

10.                       Kontakta oss

INTRODUKTION

Denna personuppgiftspolicy gäller för företaget Sihlberg Conservation, Moments Media som ägs och styrs av Lisa Sihlberg med organisationsnummer 851202-5506 (”Sihlberg”, ”vi” eller ”oss”). I den här policyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du ingår ett samarbete, köper en tjänst eller syns på sociala medier eller tryckt material som tillhandahålls av Sihlberg. 

Vi använder information som vi samlar in om följande huvudsakliga skäl:

•                          för att bedriva vår verksamhet och uppvisa utfört arbete i reklamsyfte.

•                          för att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig.

·      För att kunna kontakta dig om utfört och framtida samarbeten.

Av dessa skäl kombinerar vi de uppgifter som vi samlar in om dig för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

1.                         PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

1.1                       En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter. 

1.2                       Vissa personuppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du tar kontakt med oss. De personuppgifter som vi behandlar om dig är: 

•                          Kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt namn och e-postadress.  

•                          Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel födelseår, kön och postnummer. 

•                          Enhets- och användningsdata. Vi samlar in uppgifter via cookies, vilka beskrivs närmare i vår cookiepolicy (generellt kan sägas att det är information om hur din enhet interagerat med våra sociala medier, t.ex. vilka inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest). 

•                          Support, feedback m.m. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar i supportärenden.

1.3                       Vi kan även erhålla uppgifter från tredje part. Dessa uppgifter skyddar vi på samma sätt som vi skyddar andra personuppgifter och i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Sådana tredjepartskällor kan t.ex. vara: 

•                          Bolag som säljer demografiska data. Denna data innehåller i regel inte personuppgifter utan utgör endast statistik och liknande. Informationen används för att verifiera och i vissa fall komplettera information vi redan har.

•                          Sociala nätverk, under förutsättning att du har gett oss åtkomst till dina uppgifter.

•                          Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.

•                          Offentligt tillgängliga källor, t.ex. öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

1.4                       För att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig, är det en förutsättning att vi behandlar uppgifterna som nämns ovan. 

2.                         HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

2.1                       Vi använder information som vi samlar in om dig för fyra huvudsakliga ändamål:

•                          för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) vår verksamhet,

•                          för att tillhandahålla rekommendationer i verksamheten och anpassa tjänsterna för dig, 

•                          för att visa och mäta reklam i företaget (som är reklamfinansierad), samt 

•                          för att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig.

2.2                       Tillhandahålla, förbättra och anpassa tjänsterna inom företaget. Detta innefattar att:

•                          Tillhandahålla tjänsteutbud. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla tjänstern, för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport.

•                          Analys/Affärsutveckling. Vi använder uppgifter för att själva eller med stöd av tredje parts analysfunktion ta fram aggregerade analyser som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Analysfunktionen kan användas för analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik, m.m. vilket hjälper oss i vårt arbete med att utveckla Tjänsten. Huvudsakligen används aggregerad och/eller anonym data i samband med denna typ av analys.

•                          Kundsupport. Ge support- och stödtjänster till dig så att du kan få support.

•                          Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda din och företagets säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, säkerhetsincidenter och för att lösa ev. tvister samt fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtal. 

2.4                       Kommunikation. Vi använder dina uppgifter för att administrera vår kundrelation och kommunicera med dig (t.ex. via e-post) exempelvis för att meddela dig angående ändrade avtalsvillkor. 

2.5                       Marknadsföring av företaget och våra produkter och tjänster

2.5.1                   Direktmarknadsföring. Vi använder dina uppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig avseende våra tjänster och produkter. När vi skickar marknadsföring till dig via e-post, sms kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick.

2.5.2                   Intressebaserad marknadsföring. Vi använder data om hur du använder företagets sociala medier för att ge dig s k intressebaserad marknadsföring avseende våra tjänster och produkter. När du besöker vår webbsite, kommer några av de cookies och/eller liknade trackingtekniker vi placerar på din dator för annonseringsändamål, detta så att vi ska förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer eller marknadsföring på din webbläsare och/eller på sociala medier såsom t. ex. Facebook och/eller Instagram, baserat på de intressen som vi uppfattat som relevanta för dig. 

2.5.3                   Marknadsföringen kan baseras på  information om hur du använder Tjänsten och innehåll i Tjänsten som du tagit del av. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, användningsdata från företagets tjänster.

2.5.4                   Om du väljer att stänga av cookies i din webbläsare kommer du inte heller att erhålla intressebaserad marknadsföring avseende våra produkter och tjänster. Notera att du även fortsatt kommer att få marknadsföring för dessa tjänster, dock utan att dessa är anpassade just för dig. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser t. ex. för din användarupplevelse. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad marknadsföring samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Vi kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ och där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare. 

2.6                       Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad marknadsföring som låter oss visa reklam för dig baserad på dina läs- och klickmönster på en webbsite utanför vår webbsite. Detta möjliggör företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsite utan att genomföra ett köp. 

2.7                       Övriga ändamål. Om vi avser att använda dina personuppgifter för ett annat syfte än de som beskrivs i den här policyn, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs. 

3.                         ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1                       Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter med andra. I samband med att vi tillhandahåller tjänsterna till dig kan det dock vara nödvändigt för oss att dela din information med andra så att vi kan leverera tjänsterna till dig. De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

3.2                       Vi delar dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. leverantörer av IT-tjänster, IT-system, m.m.) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning av vårt bolag med annat bolag eller vid försäljning av våra tillgångar) eller till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. 

4.                         HUR DU KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER

4.1                       Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring avseende våraprodukter och tjänster via e-post eller SMS kan du använda avregistreringslänken som finns med i varje utskick.

4.2                       Som vi nämnde ovan samlar vi även in uppgifter om dig via cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser t. ex. för din användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

5.                         DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER 

5.1                       Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

•                          Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.

•                          Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

•                          Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.

•                          Rätt till begränsad behandling. Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

•                          Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (detta gäller dock bara för behandling som utförs med stöd av samtycke eller som utförs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och enbart sådana uppgifter du själv har tillhandahållit oss).

•                          Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter.

•                          Rätt att återkalla. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke), notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallades.

•                          Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet).

5.2                       Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. Du är självklart även välkommen att kontakta oss direkt.

6.                         MED VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1                       Som framgår ovan (”Hur vi använder personuppgifter” samt ”Anledningar till att vi delar dina personuppgifter”) behandlar vi dina uppgifter för flera olika syften. 

6.2                       Den behandling vi utför, t.ex. när vi behandlar dina kontaktuppgifter och information om innehåll som du har konsumerat, är nödvändig för att vi ska kunna administrera och tillhandahålla tjänsterna till dig.

6.3                       Viss behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål avseende produkter och tjänster,  när vi riktar reklam för andra bolags produkter och tjänster för statistiska ändamål, gör vi det med stöd av att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter.  

6.4                       Om vi skulle vilja utföra någon behandling som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det separat innan behandlingen påbörjas. 

7.                         VAR VI SPARAR OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

7.1                       Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, våra samarbetspartners, våra leverantörer och samarbetspartners, eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

8.                         VÅRT BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

8.1                       Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter (t.ex. enligt bokföringslagen), lösa tvister och fullgöra våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas är det framförallt syftet som avgör. 

8.2                       Även om bevarandeperiod varierar, sparar vi i regel dina personuppgifter upp till fem (5) år (för marknadsföringsändamål). Vissa uppgifter raderas dock löpande, t.ex. uppgifter som samlas in via cookies som raderas i enlighet med vår cookiepolicy. Detta gör att vi enbart använder relevant information och ger oss möjlighet att ge dig aktuell information och en i tiden anpassad användarupplevelse.

9.                       ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

9.1                     Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs t.ex. för att återspegla kundfeedback och ändringar i företaget.

9.2                     Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi behandlar dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsiten eller via e-post innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna policy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet. 

10.                       KONTAKTA OSS

10.1                     Om inget annat anges är Sihlberg Conservation och Moments Media (org. nr. 851202-5506) personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via våra tjänster och således omfattas av denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta oss via e-post info@lisasihlberg.com.